.

KALİTE

KOMİTELERİN YAPILANMASI : 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU

EĞİTİM KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

SAĞLIK YÜRÜTME KOMİTESİ

ORTAK İCRAAT KOMİTESİ

SEVK İNCELEME KURULU

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

İlaç güvenliğinin sağlanması

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Hastaların güvenli transferi

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların önlenmesi

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Komite Üyeleri :

Başhekim

Başhemşire

İdari İşler Müdürü

Cerrahi Branş Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Eczacı

Bilgi Sistemleri Yöneticisi

Toplantı Sıklığı :

Hasta Güvenliği Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması. Çalışma Ortamı, Risk Değerlendirmesi, İş Kazaları, Acil Durum Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile İlgili Yasal Mevzuatın Takibi alanlarında çalışmalar ve denetimler yapmak.

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Sağlık tarama programının hazırlanması. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,

Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,

4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

Kesici-Delici Alet yaralanmasına ve Kan ve vücut sıvılarının bulaşması risklerin azaltılması. Enfeksiyondan korunmaya dair; işe girişte ve aralıklı olarak yapılan sağlık taraması, enfekte materyal ile yaralanan personele müdahale, benzer olayların engellenmesi ve çalışan personelin enfeksiyondan korunmaya ilişkin eğitiminin sağlanması gibi konularda, ilgili program ve eylem planlarını incelemek, yorumlamak ve tavsiyelerde bulunmak.

Enfeksiyondan korunma ve yaralanmalarla ilişkili olarak diğer komitelerle ve bölümlerle ortak çalışmalar yapmak.

Radyoloji, yapılıyor ise kemoterapi uygulaması ve sterilizasyon gibi çalışan sağlığını negatif etkileyebilecek çalışma ortamlarının değerlendirilmesine ait konularda önerilerde bulunmak.

Gürültülü ortamlarda çalışan personelin daha rahat bir ortama kavuşması için metotlar geliştirmek ve fikirlerini tavsiye olarak ilgili birimlere iletmek.

İlk yardım eğitiminin belirli bir programa oturtulmasında yol gösterici rol üstlenmek.

Önerilerinde, tavsiyelerinde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak.

İSG Kurulu aynı zamanda kuruluşun faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili önemli çevre boyutlarının azaltılmasına ve bu konuda çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları da yürütür.

Kurul Üyeleri :

Her yıl Ocak ayında Genel Müdür tarafından yasa ve yönetmelikler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu atanır ve tüm çalışanlara bildirilir.

Kurul üyeleri;

Genel Müdür

Başhekim

İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İdari İşler Müdürü

Başhemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Radyoloji Teknisyeni

Laboratuvar Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

Toplantı Sıklığı :

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ayda 1 kere ve iş kazası vb. acil durumda çağrı üzerine toplanır.

EĞİTİM KOMİTESİ 

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Tüm kurum çalışanlarının sürekli mesleki gelişimini sağlamak amacıyla verilecek olan eğitimleri senelik bazda planlamak ve düzenlemek.

Kurum dışında düzenlenen eğitim, seminer ve konferansları takip etmek ve kurum içinde gerekli duyuruları yapmak.

Senelik bazda planlanan eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak ve verilemeyen eğitimlerin başka tarihlerde verilmesini sağlayarak senelik hazırlanan eğitim takviminin uygulanabilirliğini arttırtmak.

Yıllık eğitim takviminin dışında personelin ihtiyacı olduğu tespit edilen eğitimlerin verilmesini sağlamak.

Zorunlu eğitimlerimiz olan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları eğitimi, uyum eğitimleri ve tüm hizmet içi eğitimlerin katılım durumu ve katılımcı değerlendirmelerini incelemek

Genel uyum ve bölüm uyum eğitimlerinin düzenli yapılmasını sağlamak genel uyum eğitimi ve  meslek bazında her bölüm için sorumluları belirlemek ve konu ile ilgili rehberleri hazırlamak,

Hastalara yönelik eğitimlerin etkinliği ve içeriğini gözlemlemek, geliştirilmesi için fikir paylaşımlarında bulunmak

Komite Üyeleri :

Başhekim

Başhemşire

İdari İşler Müdürü

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

Toplantı Sıklığı :

Eğitim Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

Atık yönetimi çalışmaları,

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

Tehlikeli maddelerin yönetimi,

Komite Üyeleri :

İdari İşler Müdürü

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Başhemşire

Teknik Hizmetler Yöneticisi

Biyomedikal

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Toplantı Sıklığı :

Tesis Güvenliği Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Kurumun hasta ve çalışanlarında endemik ve epidemik nozokomiyal enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik, aşağıdaki konular kapsamında politika ve prosedürleri oluşturmak, her yerde uygulanmasını, aksaklıkların belirlenmesini ve düzeltici faaliyetler planlayarak aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

Ameliyathaneler, bakım ve tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri

Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, izolasyon odaları

Kirli odaları, atık depoları

Anestezi aletlerinin enfeksiyon kontrolü

Personel tarama

Enfekte malzemelerin uzaklaştırılması

Vaka bildirimleri ve demografik olarak önemli nozokomiyal enfeksiyonlar için surveyans verilerinin oluşturulmasını sağlamak.

Enfeksiyon ile ilgili bilgileri hastane genelinde yayınlamak.

Enfeksiyon kontrol sürecinin, epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonların riskini azaltacak hız ve trendlerini iyileştirecek biçimde düzenlenmesini sağlamak.

Enfeksiyon kontrol sürecinin, hastalar ve çalışanlar arasında epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonların bulaşmasını önleme konusunda yeterli olmasını sağlamak.

Kan ve vücut sıvılarının damlama, sıçrama risklerine yönelik, koruyucu ekipman kullanımı ve teminini kapsayan eğitimleri planlamak ve vermek.

Tüm personele el hijyenine yönelik, eğitim programları hazırlayarak, verilmesini sağlamak.

Oluşturulan politikaların sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını saptamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

Hastane genelindeki tüm alanların, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri ile ilgili kuralları belirleyen, dokümanları hazırlamak ve bilimsel yeterliliği ve hastane koşullarına uygunluğu açısından değerlendirmek.

Kapsamı dahilindeki konular üzerinde diğer komitelerle işbirliği içinde çalışmak.

Gerekli indikatör verilerini incelemek, yorumlamak ve hedeflere yaklaşılmasına katkıda bulunmak.

Antibiyotik kontrol ekibinin çalışmalarını destekleyerek kontrol eder.

Hastanenin genel ve çevre temizliğine yönelik olarak; çalışanlar ve hastaları dikkate alan güvenli bir ortam sunulması için sürekli kontrol ve denetim faaliyetlerini yürüten düzenlemeler yapar.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri :

Genel Müdür

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Başhemşire

Eczacı

Cerrahi Branş Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Yoğun Bakımlar Sorumlu Doktoru

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Kalite Yönetim Bölüm çalışanları

Pediatri Uzmanı

 Toplantı Sıklığı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ (AKE)

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Antibiyotik kullanım politikalarını belirler, bilimsel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde bu politikaları revize eder.

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlamak, Cerrahi Profilaktik Antibiyotik kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek,

Hastaneye satın alınacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, satın alma departmanı ile iletişime geçerek sunar.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU), onayı gerektiren antibiyotiklerin,  bilinirliğini sağlamak ve bu ilaçların reçete edilmesinde uyulacak kuralları belirler.

Antibiyotik Kullanım Politikalarının, klinikte, cerrahi profilaksi de doğru kullanımını “cerrahi profilaksi de doğru kullanım oranları” indikatörü ile izler, EKK toplantılarında sunarak tıbbi hizmetler direktörü ile paylaşılır.

Antibiyotik Kontrol Ekibi (AKE)

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı

Cerrahi Branş Uzmanı

Eczacı

Pediatri Uzmanı

DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ STERİLİZASYON(DAS) EKİBİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Hastanenin tüm birimlerine antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında danışmanlık hizmeti vermek.

Hastane genelinde uygulanacak dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon standartlarını belirlemek.

Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon uygulamalarını denetlemek.

Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon uygulamalarında kullanılacak ürünlerin seçimine karar vermek.

DAS ile ilgili karar ve önerileri Enfeksiyon Kontrol Komitesine gündem maddesi olarak sunmak.

DAS Ekibi

Anestezi Uzmanı

Cerrahi Hastalıklar Uzmanı

Ameliyathane Sorumlusu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde hastane politikası belirlemek, faaliyetler planlamak ve uygulamak

Gerektiğinde hastanedeki sağlık personelinin (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ve diğer yardımcı sağlık personeli) ve o hastanede yatan ve ayaktan tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmek amacıyla ön değerlendirme anketleri yapmak

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetler planlanmak ve yürütülmesi planlanan faaliyetler gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi oluşturularak rapor hazırlanmak

Farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden başlanmak, hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve sorumlulukları belirlenmek

Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde bulunmak

Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmek

Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler yapılmasını sağlamak

Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılan bilgilendirmeleri izlemek.

İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmak, bu amaçla tüm sağlık personelinin programa dahil olmasını sağlanmak

Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmelerin sağlık personeli tarafından yapılmasını sağlamak, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatmak

Sık reçete edilen ilaçlar ile ilgili ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kısa bilgilendirme notları hazırlanmak, hasta veya hasta yakını ile paylaşılmak

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi vermek veya bilgi notları dağıtılmak. Önerileri alarak programa dahil etmek,

Programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketleri belirli aralıklarla düzenlenmek,

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapmak, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmak. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulmak.

6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor hazırlamak.(bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) Bu raporu akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmek.

Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi Üyeleri :

En az 8 üye olmak koşuluyla ekip çalışmalarını sürdürür. İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir. Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu Tıbbi Hizmetler Direktörü, yardımcısı ise Eczacıdır.

Başhekim

Eczacı

Dahiliye Uzmanı

Toplantı Sıklığı

Akılcı ilaç kullanımı ekibi 3 ayda 1 veya ihtiyaca göre daha sık toplanır. Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az 8 kişi ile toplantı yapar ve salt çoğunluk ile karar alır.

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdeler ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirler,

Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirir,

Kan merkezinin istatistik raporlarını gözden geçirir ve analiz eder,

Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;

Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,

Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

Kan ve kan bileşenlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturmak.

Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilerek önlemeye yönelik tedbirleri almak,

Kan ve kan ürünleri kullanım durumunu değerlendirir, hasta bakımının kalitesini arttıracak şekilde düzenlemeler yapar,

Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumunu değerlendirir ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapar,

Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığını düzenli aralıklarla denetler,

Problem oluştuğu gözlenen konularda denetlemeyi tekrarlar ve iyi yönde gelişmeleri takip eder.

Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesini sağlar, hizmet içi eğitimin sürekli takip edilmesini sağlar,

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komitelerine tavsiyelerde bulunur,

Komite Üyeleri

Başhekim/ Başhekim Yrd.

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Doktoru

Başhemşire

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Dahiliye Uzmanı

Cerrahi Branş Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Pediatri Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Ortopedi Uzmanı

Servis Sorumlu Hemşiresi

KVC Uzmanı

Kan Merkezi Lab. Uzmanı

Arşiv Sorumlusu

Toplantı Sıklığı

Komite gereken sıklıkta, ancak yılda en az 4 kez toplanır.

 

  SAĞLIK  HİZMETLERİ  YÜRÜTME  KOMİTESİ

 

1. AMAÇ: Sağlık faaliyetlerinin yönlendirilmesi, sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hastane yönetimi ile sağlık çalışanları arasında resmi bağlantının sağlanması ve sağlık hizmetlerinde danışmanlık görevinin yürütülmesi için bir yöntem belirlemektir .

2. KAPSAM:Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Başhekimliğine bağlı tüm birimleri kapsar.

3. SORUMLULAR:Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanı, Üye Hekimler, Başhemşire.

4. UYGULAMA:

4.1-Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Oluşumu:

Başhekim (Komite Başkanı)

Hekimler (Üye)

Başhemşire (Üye ve Sekreter)

4.2-Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Görevleri:

Komitelerin sağlıkla ilgili aldığı kararların değerlendirilmesini yapmak.

Sağlık personeli ile ilgili politikalar geliştirmek.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin takipçisi olmak ve bu konuda politikalar geliştirmek.

Branşların gündeme aldıkları birim bazındaki sıkıntılarını değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

Klinikler arası anlaşmazlıklarda hakemlik görevini üstlenerek problemleri çözmek.

Sağlık personeli arasında geliştirilecek diyaloğa, tıbbi deontoloji kapsamında katkıda bulunmak.

4.3-Üye Hekimlerin Görevleri:

Branşlarının, gündem maddesi yapmak istedikleri öneri ve isteklerini tespit etmek.

Komitede uygulanması kararlaştırılan sağlık hizmetlerinin kendi branşlarındaki çalışanlarına uygulamalı eğitimlerle öğretilmesinde gözlemcilik ve danışmanlık yapmak.

Komitede alınan ve Ortak Toplantı İcraat Komitesi’ne iletilen kararların takipçisi olmak.

5-SAĞLIK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİTESİ ÇALIŞMA VE TOPLANTI ŞEKLİ:

Komite sekreterliğini Başhemşire yürütür. Komite sekreteri tüm üyeleri dolaşarak gündem maddelerini tespit eder. Toplantı daveti; yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte en az iki gün önce hekimlere yazılı olarak duyurulur.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanlığını Başhekim yürütür.

Başhekimin katılamadığı toplantılarda başkanlık görevini Başhekim yardımcısı yürütür.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınması gereken kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış olur.

Komite kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan hekimlerce imzalanır. Karara karşı olanlar karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesinde alınan kararlar, komite başkanı ve Ortak Toplantı İcraat Komitesinde üye olan hekimler tarafından Ortak Toplantı İcraat Komitesi’ine iletilir.

Komite her ayın ilk haftasının cuma günlerinde toplanır.

 

  ORTAK TOPLANTI VE İCRAAT KOMİTESİ                                                      

1. AMAÇ: Yönetim Kurulu, Hastane Yöneticileri ve Hekimler arasında resmi ilişkilerin kurulmasını, dolaysıyla aradaki ilişkilerin düzenlenmesini ve bu yönetim üçlüsü arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi tüm birimlerini kapsar.

3. SORUMLULUK: Ortak Toplantı ve İcraat Komitesi Başkanı, Hastane Yöneticileri ve Üye Hekimler sorumludur.

4. KURULUŞU: 

Yönetim Kurulu :

1-………………………….

2-…………………………..

3-…………………………..

Hastane Yöneticileri:

Hekimler:

5-UYGULAMA:

Görevleri:    

1. Klinikler ve yönetim kurulu arasında ortaya çıkan problemleri çözmek.

2. Hekimlerin ve yönetim kurulunun politikalarını, fikirlerini ve görüşlerini değiştirmede ve asgaride birleşim sağlamada arabuluculuk hizmeti vermek.

3. Hastane yönetim kurulunun, hastane yöneticilerinin ve sağlık personelinin belirlediği müşterek hedefe ulaşmak için faaliyetler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlamayı  koordine etmek.

4. Hastane organizasyonunda meydana gelebilecek değişim ve büyüme alanlarını düşünmek.

5. Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesinde alınan kararları değerlendirmek ve icraatına karar vermek.

6. İcraata konulan kararların takipçisi olmak.

6 İŞLEYİŞİ:

1. Toplantı her ayın ikinci haftasında yapılır. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini yazılı olarak komite başkanına bildirmek durumundadır. Sene içinde 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye alınır.

2. Sekreter tüm üyeleri dolaşarak toplantıda konuşulacak gündem maddelerini tespit eder ve bu maddelerle birlikte toplantı yer ve tarihi tüm üyelere 3 gün önceden bildirilir.

3. Yönetici asistanı sekreterya görevini yürütür.

4. Alınan kararlar toplantı defterine işlenir ve tüm üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmak istemeyen üyeler karşı görüş gerekçelerini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.          

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİTESİ                                                      

1. AMAÇ: Kurum çalışanları arasında güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, birbirini daha yakından tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlamak için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenecek etkinlik çalışmalarının usul ve esaslarını belirlemek.

2. KAPSAM: Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi tüm çalışanlarını kapsar.

3. SORUMLULAR: Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komitesi başkanı ve tüm üyeler sorumludur.

4. KURULUŞU:

-----Genel müdür veya genel müdür yardımcısı (Komite başkanı)

-----Başhekim veya başhekim yardımcısı (Komite başkanı yardımcısı)

-----Kalite yönetimi birimi temsilcisi (Komite sekreteri)

-----Başhemşire veya başhemşire yardımcısı (üye)

-----Cerrahi bölüm temsilcisi hekim (üye)

-----Dahili bölüm temsilcisi hekim (üye)

-----Sağlık dışı teknik elemanlar temsilcisi (üye)

-----Sağlık tekniker elemanları temsilcisi (üye)

-----Sekreterler temsilcisi (üye)

-----Hizmetli elemanlar temsilcisi (üye)

5. FAALİYET AKIŞI:

Görevleri:

1.Kurum çalışanları arasındaki samimiyeti ve dayanışmayı güçlendirmeyi, dostluk iklimi oluşturmayı etkinliklerin hedefi olarak belirlemek.

2.Çalışanlar için yurt içi ve yurt dışı geziler, piknikler, eğlence programları, sportif faaliyetler gibi aktiviteleri planlamak.

3.İhtiyaç duyulan aktivitelere mekan sağlamak.

4.Gerekli görülen hallerde hedef seçilen personelin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek.

5.Çalışanlar arasında yılın ve ayın personelini seçmek ve ödüllendirmek.

6.Komitenin giderlerini, yapılacak etkinliklerden ve kabul edilecek bağışlardan karşılamak.

İşleyişi:

1-Toplantı her üç ayda bir olmak üzere yılda 4 defa yapılır. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini yazılı olarak komite başkanına bildirmek durumundadır. Sene içinde 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye alınır.

2-Sekreter tüm üyeleri dolaşarak toplantıda konuşulacak gündem maddelerini tespit eder ve bu maddelerle birlikte toplantı yer ve tarihi tüm üyelere 3 gün önceden bildirilir.

3-Alınan kararlar toplantı defterine işlenir ve tüm üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmak istemeyen üyeler karşı görüş gerekçelerini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.

4-Kasa görevini sekreter üstlenir, gelirler ve giderler kayıt altına alınır, her üye hesaplar hakkında bilgi almaya ve kayıtları kontrol etmeye yetkilidir.